Είσοδος Μέλους

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας του www.i-pet.gr, διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας, δηλαδή α) τους απλούς χρήστες (επισκέπτες) οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, β) τους χρήστες που δημιουργούν λογαριασμό για να καταχωρήσουν αγγελίες, όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε επισκέπτες/χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Όπου η ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους (links) τρίτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τo περιεχόμενo οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η χρήση των συνδέσμων αυτών (links) δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο www.i-pet.gr δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.i-pet.gr (λ.χ. για να δημοσιεύσει μία αγγελία) δηλώνει, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο www.i-pet.gr στο σχετικό πλαίσιο για πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του. Υπουχρεούται να ενημερώνει επιμελώς την Διαχείριση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

 

ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην ιστοσελίδα τυχόν αναστέλλεται για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή άλλης συναφούς αιτίας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών, καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του www.i-pet.gr.

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του www.i-pet.gr να διακόψει αφενός την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και αφετέρου την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του www.i-pet.gr κάθε φορά που η ΕΤΑΙΡΙΑ κρίνει ότι ο εκάστοτε χρήστης έχει παραβίασει τους εν λόγω Όρους Χρήσης.

 

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύεται ως τέτοια από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του www.i-pet.gr να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες.

Ειδικότερα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό: α) την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους επισκέπτες/χρήστες, β) την εν γένει ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, γ) την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του www.i-pet.gr, δ) την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες υπηρεσίες κ.λπ. ε) την εύρυθμη λειτουργία του www.i-pet.gr και στ) κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσει τους ανωτέρους σκοπούς.

 

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης που επιθυμεί να δημοσιεύσει μία αγγελία πώλησης ζώου συντροφιάς υποχρεούται σε πιστή τήρηση των οικείων διατάξεων του Ν. 4830/2021 (άρθρο 8) και του Ν. 4442/2016 (άρθρα 96-101), όπως ισχύουν σημέρα. Ειδικότερα, δικαίωμα να καταχωρήσουν αγγελίες πώλησης ζώου συντροφιάς έχουν μόνο όσοι χρήστες αποτελούν νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, όπως προβλέπεται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Ο εκάστοτε χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να δημοσιευθεί μία αγγελία πώλησης ζώου συντροφιάς και έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, δηλώνοντας τα αληθινά και πλήρη στοιχεία, υποχρεούται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4442/2016, να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης της επιχείρησης του, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του προς πώληση ζώου, όπως ορίζονται, αναλυτικά, στο άρθρο 8 του Νόμου 4830/2021, ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω εγγράφων, να προβεί στην δημοσίευση της αγγελίας του.

Σύμφωνα με τον Ν. 4830/2021 για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία τίθεται η εξής προειδοποίηση: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο».

 

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εκτός της πιστής τήρησης και εφαρμογής των όσων προβλέπονται στο κεφάλαιο VI, οι αγγελίες για υιοθεσία ζώων συντροφίας επιτρέπονται, εφόσον συνοδεύονται και από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας, που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

 

VIII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

H ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) αφενός για την πιστότητα του περιεχομένου των αγγελιών και αφετέρου για οποιαδήποτε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης από αγγελία που περιέχεται στην ιστοσελίδα. Το i-pet.gr δεν πραγματοποιεί αγοραπωλησίες κατοικίδιων και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται διαμέσω της ιστοσελίδας.

 

ΙΧ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ρητά συμφωνείται ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ i-pet.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.