Είσοδος Μέλους

Ο διαδικτυακός τόπος με domain name  «www.i-pet.gr» προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του www.i-pet.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του www.i-pet.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του www.i-pet.gr, αλλά όπως γνωστοποιήσει διαμέσου επικοινωνίας τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.


1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του www.i-pet.gr πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.i-pet.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του www.i-pet.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του www.i-pet.gr παρέχεται « όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του www.i-pet.gr.Η χρήση του www.i-pet.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.i-pet.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του www.i-pet.gr.


2.    ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ/ΜΕΛΩΝ
Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.i-pet.gr θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο www.i-pet.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του, να ενημερώνει επιμελώς το www.i-pet.gr  άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.


3.    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)
Το www.i-pet.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του www.i-pet.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.


4.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.i-pet.gr
Οι διαχειριστές του www.i-pet.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του www.i-pet.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.i-pet.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.i-pet.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.


5.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.i-pet.gr αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, πώλησης η υιοθεσίας κάποιου ζώου κ.λπ.). Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του www.i-pet.gr, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του www.i-pet.gr με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.


6.    ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το www.i-pet.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο www.i-pet.gr. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επικοινωνία διαμέσω email ή τηλεφωνική από τρίτους, εταιρίες ή ιδιώτες, για διαφημιστικούς ή μη λόγους στα στοιχεία που προβάλλονται δημόσια μέσω της ιστοσελίδας μας.


7.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.i-pet.gr, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων , σημάτων/λογοτύπων, μορφής του www.i-pet.gr , προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο www.i-pet.gr , διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο www.i-pet.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του www.i-pet.gr. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του www.i-pet.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του www.i-pet.gr, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο www.i-pet.gr .


8.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του www.i-pet.gr να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.i-pet.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του www.i-pet.gr κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.


9.    ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES
Το site εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το www.i-pet.gr, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.


10.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του www.i-pet.gr. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το www.i-pet.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία του www.i-pet.gr.Το www.i-pet.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο www.i-pet.gr:
•    Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
•    Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
•    Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του www.i-pet.gr
Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το www.i-pet.gr για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.
Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως το www.i-pet.gr, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτού (www.i-pet.gr) από την επίσκεψη του χρήστη στο www.i-pet.gr με σκοπό :
•    την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,
•    την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
•    την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του www.i-pet.gr,
•    την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),
•    την εύρυθμη λειτουργία του www.i-pet.gr,
•    κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

11.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΖΩΩΝ

Το www.i-pet.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την πιστότητα των αποστολέων των αγγελιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης από αγγελία που περιέχεται στο site. Το i-pet.gr δεν πραγματοποιεί αγοραπωλησίες κατοικίδιων , δεν αγοράζει και δεν πουλάει ζώα και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται διαμέσω του site.

12.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ  MICROCHIP

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 4039/2012 Αρ. Φύλου 15 και συγκεκριμένα στη Διάταξη με Άρθρο 5 πάρ. 5 όπως αναφέρει: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΖΏΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ Ή ΔΩΡΕΆΝ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ Ή ΠΏΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ, ΦΥΛΛΆΔΙΟ Ή ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΎ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΟ ΖΏΟ. Για την παραπάνω ενέργεια επιβάλλεται πρόστιμο 300 Ευρώ! Στην καταχώρηση αγγελιών στο www.i-pet.gr υποχρεούστε να αναγράψετε τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης τους ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο στο αντίστοιχο πεδίο που ζητείται.  Το www.i-pet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για μή αναγραφή των παραπάνω στοιχείων από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

 

Κανόνες λειτουργίας του i-Pet.gr Forum

Οι ακόλουθοι κανόνες λειτουργίας θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στα forums, blogs και άρθρα του i-Pet.gr Forum. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στο i-Pet.gr Forum σημαίνει την πλήρη αποδοχή των κανόνων λειτουργίας, των οποίων η παραβίαση θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων.

1. Υβριστικά, προσβλητικά, επιθετικά μηνύματα
Απαγορεύονται ρητά τα υβριστικά, χλευαστικά, προσβλητικά, επιθετικά μηνύματα προς άλλα άτομα (φυσικής ή νομικής μορφής, μέλη ή μη του i-Pet.gr Forum). Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο, και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλλεται ο συνομιλητής. Παράλληλα απαγορεύεται η υβριστική αντιπαράθεση, ακόμα και αν ένα μέλος δεχθεί προσβολές. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά μηνύματα και τα μέλη που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα παρακαλούνται να ενημερώνουν τους συντονιστές. Επίσης απαγορεύονται οι ρατσιστικές αναρτήσεις όπως υβριστικά ή υποτιμητικά κείμενα προς εθνικές, φυλετικές, κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες.

2. Διαφήμιση/ Εμπορική Χρήση
Απαγορεύονται ρητά οι διαφημίσεις (site, προϊόντων, υπηρεσιών), είτε αυτή γίνεται δημόσια σε οποιοδήποτε σημείο του site, είτε μέσω προσωπικών μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του φόρουμ. Επίσης απαγορεύονται τα Paypal ή affiliate links σε οποιοδήποτε μέρος του site.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του i-Pet.gr Forum για εμπορικούς ή άλλους οικονομικούς σκοπούς. Οι χρήστες που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με την κοινότητα και τα μέλη του i-Pet.gr Forum είτε με τη χρήση του forum είτε με τη χρήση προσωπικών μηνυμάτων είτε με τη χρήση των υπηρεσιών του chat οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπροσώπους του i-Pet.gr Forum και εφόσον τους δοθεί η άδεια να προβούν σε ανάλογες ενέργειες.

3. Κακόβουλα μηνύματα

Απαγορεύονται τα κακόβουλα μηνύματα σε οποιοδήποτε σημείο του i-Pet.gr Forum. Κακόβουλα μηνύματα θεωρούνται εκείνα που είναι άσχετα με το συγκεκριμένο forum ή το θέμα που αναρτήθηκαν, οι απόπειρες ενσυνείδητου trolling, τα μηνύματα πορνογραφικού χαρακτήρα αλλά και τα μηνύματα που σχετίζονται με μεθόδους εύκολου "κέρδους". 
Επίσης ως τέτοια μηνύματα, μπορούν να θεωρηθούν και όσα δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στη συζήτηση του εκάστοτε θέματος, είτε χωρίς κανένα προφανή λόγο είτε για να διατηρηθεί «στην επιφάνεια» παλιότερο θέμα του (bumping). Επιπλέον, οι άσχετοι, γενικόλογοι ή παραπλανητικοί τίτλοι θέματος θα πρέπει να αποφεύγονται. 
Τέλος απαγορεύεται η επανάληψη/ αντιγραφή ενός θέματος ή μηνύματος είτε από τον ίδιο χρήστη είτε από άλλους χρήστες καθώς επίσης και η περαιτέρω ανάλυση με δημιουργία καινούργιου θέματος, κάποιου θέματος το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 

4. Ποινικές Ευθύνες

Το μέλος συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του i-Pet.gr Forum για δημοσίευση κειμένου/ εικόνας/ συνδέσμου με περιεχόμενο που : α) συνιστά ποινικό αδίκημα ή β) παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή καλύπτει τις υπηρεσίες του i-Pet.gr Forum. Παράλληλα, το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το i-Pet.gr Forum για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που έχει δημοσιεύσει.

5. Περισσότεροι του ενός λογαριασμοί ανά μέλος

Απαγορεύεται η διατήρηση περισσότερων του ενός λογαριασμών πρόσβασης ανά μέλος καθώς επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός άτομα τον ίδιο λογαριασμό. 

6. Greeklish 
και γλώσσα μηνύματος
Απαγορεύεται η σύνταξη μηνυμάτων σε Greeklish (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) σε οποιοδήποτε σημείο του site καθώς και η «σύντομη» γραφή ελληνικών, δηλαδή μισές/ κομμένες λέξεις. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν των ελληνικών, εκτός από περιορισμένο τμήμα του μηνύματος/ blog. 

7. Παράνομο λογισμικό/ Εξουδετέρωσης προστασίας/ Προστατευμένο περιεχόμενο

Απαγορεύονται τα μηνύματα που περιέχουν οτιδήποτε σχετικό με παράνομο λογισμικό, λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης προστασίας λογισμικού. Το ίδιο ισχύει και για όσα μηνύματα αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση περιεχόμενου που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο.

8. Εξωτερικές πηγές

Σε περίπτωση που ένα μέλος αντιγράψει κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και παραπομπή στην αρχική πηγή του κειμένου, στο τέλος του.

9. Μορφοποίηση κειμένου

Παράλληλα απαγορεύεται η υπερβολική χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και μορφοποιήσεων κειμένου (διαφορετικά χρώματα, έντονη, πλάγια ή υπογράμμιση, μεγέθη και γραμματοσειρές, κενή γραμμή μετά από κάθε γραμμή κειμένου), πέρα από πολύ μικρό τμήμα του μηνύματος/ blog γιατί τα κάνει δυσανάγνωστα και αισθητικά δυσάρεστα.

10. Υπογραφή

Τα μέλη, εφόσον διατηρούν υπογραφή, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτή να είναι διακριτική και να μην έχει προσβλητικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο.

11. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων

Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων χωρίς την άδειά τους. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί. 

12. Δημόσια αντιπαράθεση με συντονιστές

Αντιρρήσεις, ενστάσεις και απορίες που αφορούν ενέργειες των Συντονιστών ή Διαχειριστών του i-Pet.gr Forum θα πρέπει να υποβάλλονται με προσωπικό μήνυμα στους Διαχειριστές και όχι δημόσια με δημιουργία θέματος (thread) ή μηνύματος (post). Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται εκφράσεις με προσβλητικό/ υβριστκό περιεχόμενο.

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του i-Pet.gr Forum, όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του. Η ευθύνη της ενημέρωσης για την αλλαγή ανήκει στο μέλος. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του i-Pet.gr Forum αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής τους. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες.

Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες τις κοινότητας του i-Pet.gr Forum διατηρούν το δικαίωμα αλλά και τη διακριτική ευχέρεια να:
  • πραγματοποιούν βελτιώσεις/ τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία/ λογισμικό που παρέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής ή διαγραφής ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password),
  • τροποποιούν τη μορφοποίηση και την ορθογραφία των μηνυμάτων για λόγους καλαισθησίας και αναγνωσιμότητας
  • παύουν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας/ λογισμικού, να αποκλείουν από τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο τους και να διαγράφουν από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή λόγους αναγκαιότητας,
  • χρησιμοποιούν τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιον τρόπο κριθεί κατάλληλος στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων),
  • προβαίνουν στη διακοπή ή στην αναστολή του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του i-Pet.gr Forum που διατίθεται στους επισκέπτες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση. To i-Pet.gr Forum δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει χωρίς προειδοποίηση σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κριθεί αυτό απαραίτητο.

 

Γενικότερη Συμπεριφορά και Δεοντολογία Μελών

Προτού ζητήσετε/ ρωτήσετε κάτι χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση του i-Pet.gr Forum (ίσως αυτό που ζητάτε, να υπάρχει σε κάποιο παλιότερο topic/ μήνυμα).

Ζητήστε με σαφή τρόπο, χωρίς να απαιτείτε, αυτό που θέλετε, έχοντας υπόψη ότι και οι υπόλοιποι χρήστες του i-Pet.gr Forum δεν είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, καθώς μπορεί να μην υπάρχει απάντηση στο ερώτημά σας ή, απλά, οι αναγνώστες της ερώτησής σας να μην τη γνωρίζουν.

Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», έτσι ώστε να μην παραπλανόνται οι αναγνώστες.

Ελέγξτε το μήνυμά σας, αφού το ανεβάσετε για παραλείψεις που τυχόν αλλοιώνουν το νόημά του. Μην κάνετε συμπληρωματικό μήνυμα για να αλλάξετε κάποια λεπτομέρεια. Αντίθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επεξεργασία" για να διορθώσετε το μήνυμά σας.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα δεν είναι ανάγκη να κάνετε παράθεση σε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα, παρά μόνο στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε.

Τα μηνύματα των μελών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

Κάθε επισκέπτης/ μέλος του i-Pet.gr Forum έχει τη δυνατότητα «αναφοράς» (report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της ομάδας διαχείρισης, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι το i-Pet.gr Forum διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα ο Διαχειριστής και οι Συντονιστές να διορθώνουν τις προσβλητικές λέξεις, να διαγράφουν εξ ολοκλήρου τα προσβλητικά ή τα ανάρμοστα μηνύματα.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι ο Διαχειριστής και οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν, να μεταφέρουν ή και να «κλειδώσουν» σχόλια σε κάθε περιοχή του site, που, κατά την κρίση τους, δεν συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης και του Κανόνες Λειτουργίας του i-Pet.gr Forum.

 

Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

Το i-Pet.gr Forum διατηρεί χώρο συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επισκέπτες/ χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

Το i-Pet.gr Forum σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του i-Pet.gr Forum.

Το i-Pet.gr Forum και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/ επισκεπτών.

Το i-Pet.gr Forum και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο forum του.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/ χρήστες του i-Pet.gr Forum, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Το i-Pet.gr Forum και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλεια πληροφοριών, οποιουδήποτε είδους, που ανταλλάσσονται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση ή έμμεση, ποινική ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ανεξαρτήτου αιτίας ή τρόπου, η οποία προέρχεται από την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών. Η δυνατότητα πρόσβασης σας στις υπηρεσίες του i-Pet.gr Forum δεν είναι πλήρως εγγυημένη.

Το i-Pet.gr Forum και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άλλων sites για τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους, ούτε για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του i-Pet.gr Forum, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του i-Pet.gr Forum ή εκπομπή του i-Pet.gr Forum, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το i-Pet.gr Forum, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επισκέπτες/ χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στα forums, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του i-Pet.gr Forum, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο i-Pet.gr Forum και δεν μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.